##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Фунг Тхай Зыонг, Фан Хоанг Линь, Фам Кам Ньунг. Оценка ландшафта как определяющий критерий при выборе территорий выращивания многолетних культур в двух районах провинции Контум (Вьетнам) на границе с Лаосом // Труды Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского - природного заповедника РАН. 2022. № 4 (24). С. 60-71. https://doi.org/10.21072/eco.2022.24.04

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Аннотация

В статье представлен прикладной ландшафтный подход при изучении классификации, ландшафтного районирования и оценки экологической адаптации некоторых многолетних растений в двух горных районах вьетнамско-лаосской границы, в провинции Контум (Нгок Хой и Дак Глей). Район исследования подразделяется на 3 класса, 7 подклассов, 2 вида, 67 типов, 236 подтипов, относящихся к четырём ландшафтным подрайонам. Для оценки экологической адаптации и пространственной ориентации при выращивании многолетних культур были выбраны два ландшафтных подрайона. По результатам оценки установлено: площадь выращивания кофе составляет 8630 га, площадь специализированного выращивания каучуковых деревьев составляет 15 920 га, участок, специализирующийся на выращивании лицеи, имеет площадь 10 193 га. Результаты оценки рекомендуются в качестве научной основы для планирования зоны специализированных многолетних культур в районах Нгок Хой и Дак Глей.

Авторы

Фунг Тхай Зыонг

кандидат географических наук, заместитель декана факультета педагогики социальных наук

Фан Хоанг Линь

кандидат географических наук, преподаватель

Фам Кам Ньунг

кандидат химических наук, младший научный сотрудник

Библиографические ссылки

Wu K., Wu B. Potential environmental benefits of intercropping annual with leguminous perennial crops in Chinese agriculture // Agriculture, Ecosystems & Environment. – 2014. – Vol. 188. – P. 147–149. – https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.02.026

Vallebona C., Mantino A., Bonari E. Exploring the potential of perennial crops in reducing soil erosion: A GIS-based scenario analysis in southern Tuscany, Italy // Applied Geography. – 2016. – Vol. 66. – P. 119–131. – https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.11.01

Nguyễn Cao Huần [và cộng sự]. Tiếp cận kinh tế sinh thái trong đánh giá và quy hoạch cảnh quan cây công nghiệp dài ngày // Tuyển tập báo cáo khoa học Địa lý-Địa chính / Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội. – [Hà Nội], 2000. – Tr. 8–13. (in Vietnamese).

Nguyễn Cao Huần, Nguyễn An Thịnh, Phạm Quang Tuấn. Mô hình tích hợp ALES-GIS trong đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển cây trồng nông-lâm nghiệp huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai // VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology. – 2004. – Vol. 20, № 4. – P. 43–50. (in Vietnamese).

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội vùng biên giới Việt - Lào (tỉnh Kontum và Attapeu) phục vụ quy hoạch các khu dân cư và phát triển bền vững, Đề tài cấp Nhà nước : (Mã số: TN3/T12) / Xuân Phong [và nnk.] ; Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. – Hà Nội, 2015. – 331 tr. (in Vietnamese).

Phạm Quang Tuấn. Đánh giá kinh tế sinh thái của cảnh quan đối với các loại hình sử dụng đất trồng cây ăn quả huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn // Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ II. – Hà Nội, 2006. – Tr. 388–394. (in Vietnamese).

Trương Quang Hải. Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lí tài nghuyên và phát triển bền vùng vùng núi đá vôi Ninh Bình : báo cáo tổng kết đề tài khoa học trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. – Hà Nội, 2008. – 16 tr. (in Vietnamese).

Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh. Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam. – Hà Nội : NXB Giáo dục, 1997. – 150 tr. (in Vietnamese).

Nguyễn An Thịnh. Sinh thái cảnh quan: lý luận và ứng dụng thực tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa. – Hà Nội : NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2013. – 1039 tr. (in Vietnamese).

Nguyễn Cao Huần. Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái). – Hà Nội : NXB Đại học Quốc gia, 2005. – 177 tr. (in Vietnamese).

Статистика

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.